Systemy motywacyjne

Czy niezadowolony pracownik może dbać o zadowolenie klienta?  Raczej nie, dlatego priorytetowym w świadomej organizacji  działaniem jest zadbanie o satysfakcję pracowników.

Właściwa motywacja pracowników  to  jeden z najważniejszych czynników  źródła sukcesu każdego przedsięwzięcia.Uchwycił to Peter F. Drucker w krótkiej anegdocie:

?Trzech kamieniarzy zapytano, co robią.
Pierwszy odpowiedział ? wypalam cegłę.
Drugi odrzekł ? buduję mur.
Trzeci oderwał wzrok od kamienia, spojrzał na pytającego i powiedział ? buduję katedrę.?

Tworzenie nowych lub dopasowanie już istniejących systemów motywacyjnych do zmian organizacyjnych po wdrożeniu nowej strategii firmy ma na celu zwiększanie zaangażowania i efektywności wśród pracowników indywidualnych a przez to zespołów pracowniczych. Projektowane przez nas  narzędzia i rozwiązania w sposób kompleksowy wykorzystują mechanizmy motywacji finansowej połączone z działaniami wspierającymi motywację  pozafinansową. 

Najczęściej realizowane projekty, bezpośrednio powiązane z systemami motywacyjnymi to wdrożenie rozwiązań takich jak:

 • system zarządzania wynikami pracy (Performance Management)
 • system zarządzania przez cele (MBO)
 • system mierników na poziomie pracowników liniowych (KPI)
 • macierz umiejętności
 • model kompetencji
 • zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard)
 • akademia zarządzania z elementami coachingu indywidualnego.

Kluczowym elementem proponowanej motywacji pozafinansowej jest wdrożenie do organizacji działań coachingowych zarówno indywidualnych jak i zespołów pracowniczych, co przekłada się na wzbudzanie motywacji wewnętrznej poprzez ujednolicanie celów organizacji z celami pracowników firmy.

Korzyści wdrożenia lub aktualizacji systemu motywacyjnego:

 • ugruntowanie zmian w perspektywie nowej strategii rozwoju firmy,
 • wzrost zaangażowania i efektywności pracowników,
 • podniesienie  wymiernych wskaźników biznesowych,
 • przyciągnięcie do firmy dobrych kandydatów do pracy,
 • wytworzenie pozytywnych związków między pracownikami a organizacją,
 • stworzenie pracownikom możliwości zaspokojenia ich potrzeb po niższych kosztach, jakie może uzyskać organizacja jako duży nabywca,
 • wykorzystanie wszelkich ulg podatkowych, dotyczących pozapieniężnych składników wynagrodzenia.

Zaistnienie powyższych korzyści  uzależnione jest od wykorzystywania w sposób świadomy czynników motywacji finansowej i pozafinansowej. Jednak najważniejszym elementem składającym się na sukces działań motywacyjnych  z perspektywy naszych doświadczeń jest świadomość iż stawiane pracownikom pytania rodzą oczekiwania. Dlatego jeśli zyskujesz wiedzę z tego zakresu to coś  z nią zrób, aby nie osiągnąć odwrotnego skutku czyli demotywacji.