Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wyślij do nas wiadomość...

Centrum Rozwoju

Regulamin

 1. Strona CENTRUM ROZWOJU jest ogólnodostępną bazą wiedzy oraz stanowi ofertę handlową.
 2. Serwis dostępny jest za darmo.
 3. Dostęp do serwisu mają wszyscy użytkownicy sieci Internet.
 4. Korzystając z serwisu akceptujesz niniejszy regulamin.
 5. Każdy użytkownik może dokonać darmowej subskrypcji ?Przewodnika po coachingu?.
 6. Każdy użytkownik dokonujący subskrypcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych z godnie z ustawą o ochronie tych danych, polityką prywatności.
 7. Każdy użytkownik dokonujący subskrypcji wyraża zgodę dla CENTRUM ROZWOJU na przesyłanie treści o charakterze edukacyjnym i/lub promocyjnym i/lub reklamowym  i/lub oferty handlowe.
 8. Każdy użytkownik ma prawo do samodzielnego, czasowego tj. 3 lub 6 lub 9 miesięcznego  zawieszenia subskrypcji w dowolnym momencie jej trwania, taka subskrypcja jest wznawiana automatycznie po upływie wybranego przez użytkownika czasu.
 9. Każdy użytkownik ma prawo do samodzielnej i trwałej rezygnacji z subskrypcji oraz wszelkich przesyłek o charakterze promocyjnym bądź reklamowym.
 10. Każdy użytkownik zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych.
 11. Każdy użytkownik dokonujący subskrypcji oświadcza że nie będzie udostępniał osobom trzecim, powielał w celach komercyjnych bądź bez żadnej korzyści materialnej treści ?Przewodnika po coachingu? przekazywał osobom trzecim.
 12. Sprzedaż szkoleń w CENTRUM ROZWOJU odbywa się zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji i zakupu szkolenia W CENTRUM ROZWOJU oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży opisanych w regulaminie oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zapisów.
 13. Rezerwacja szkolenia jest równoznaczna z dokonaniem jego zakupu. Osoba dokonująca rezerwacji szkolenia w imieniu innego podmiotu niż swoim własnym, musi posiadać upoważnienie do dokonywania tej czynności.
 14. Sprzedawcą jest firma CENTRUM ROZWOJU.
 15. Zamówienia  drogą mailową można składać 24 h na dobę przez cały rok.
 16. Klient wybiera szkolenie w konkretnym terminie i wypełnia formularz rezerwacji szkolenia zamieszczony na stronie CENTRUM ROZWOJU www.centrumrozwoju.pl
 17. Pierwszym krokiem - jest wejście w zakładkę na naszej stronie w ?zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu?, wydrukowanie dokumentu formularza zgłoszeniowego oraz wypełnienie pól formularza dotyczących:  tytułu i terminu szkolenia; danych identyfikujących osobę zgłaszającą; firmę, którą reprezentuje; danych dotyczących uczestników szkolenia oraz akceptacja regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wystawienie faktury pro forma.
 18. Drugim krokiem - jest potwierdzenie rezerwacji udziału w wybranym szkoleniu na podstawie przesłanego skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: info@centrumrozwoju.pl. W takim przypadku rezerwacja jest potwierdzane e-mailem zwrotnym wysłanym przez CENTRUMROZWOJU na adres podany przez Klienta w formularzu.
 19. Trzeci krok - to weryfikacja rezerwacji przez CENTRUM ROZWOJU oraz przesłanie nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu, faktury pro forma.
 20. Czwartym krokiem  - jest dokonanie przez Klienta płatności za szkolenie na konto bankowe CENTRUM ROZWOJU wskazane w przesłanej fakturze pro forma. Płatności za szkolenia można dokonywać wyłącznie przelewem na konto CENTRUM ROZWOJU. Wszystkie ceny podane  na stronie www lub telefonicznie przez CENTRUM ROZWOJU  są cenami netto, do których należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT.
 21. Potwierdzona rezerwacja drogą elektroniczną stanowi podstawę dokonania sprzedaży szkolenia.
 22. Płatność po szkoleniu jest możliwa wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z CENTRUM ROZWOJU.
 23. Brak wpłaty do 7 dni przed szkoleniem uważamy za anulowanie rezerwacji.
 24. W przypadku rezygnacji uczestnika:
 25. do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia ? CENTRUM ROZWOJU zwraca wpłatę w całości
 26. do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia ? CENTRUM ROZWOJU zwraca 50% wpłaty
 27. Przy rezygnacji w dniu poprzedzającym szkolenie lub w dniu rozpoczęcia szkolenia - wpłata nie jest zwracana
 28. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 29. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyny leżącej po stronie CENTRUM ROZWOJU, wpłata zostaje zwrócona w całości. CENTRUM ROZWOJU ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
 30. Najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia tak osoba zgłaszająca jak i osoby zgłoszone otrzymują drogą elektroniczną informacje o dokładnej lokalizacji szkolenia.
 31. Faktura za szkolenie jest przekazywana uczestnikowi szkolenia w ostatnim dniu szkolenia lub wysyłana przed terminem szkolenia, na podstawie wcześniejszych uzgodnień między CENTRUM ROZWOJU i osobą zgłaszającą.
 32. CENTRUM ROZWOJU nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie uczestników / osób zgłoszonych na szkolenie, jeżeli Klient (osoba zgłaszająca lub inna wskazana przez niego osoba), otrzymał potwierdzoną przez siebie informację o dacie, terminie i dokładnym adresie realizacji szkolenia, na które dokonał rezerwacji.
 33. CENTRUM ROZWOJU zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie będzie zakładanej minimalnej ilości uczestników. Informacja o zmianie terminu przesłana będzie najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 34. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 35. Przyjęcie przesyłki przez Klienta oznacza potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 36. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powyższa aktualizacja Regulaminu obowiązuje od dnia 2012.07.02