Badanie klimatu organizacji

Badanie opinii i poziomu satysfakcji pracowników jest barometrem nastrojów, zadowolenia i stresu  oraz ewentualnych obszarów konfliktów w firmie. Dlatego powinno być regularnie przeprowadzane zwłaszcza gdy firma szykuje się lub jest w procesie zmian.

Celem realizacji projektu badawczego opinii i satysfakcji pracowników jest  doskonalenie procesów organizacji na bazie analizy informacji zwrotnych dotyczących zadowolenia i ich oczekiwań.

Badanie pozwala na zebranie informacji oraz  na diagnozę poszczególnych elementów kształtujących atmosferę w firmie, takich jak relacje interpersonalne między pracownikami, organizację pracy, komunikację wewnątrz firmy, wizerunek firmy w oczach jej pracowników, wartości, oczekiwania i postawy.  Pozwala to lepiej zbadać charakter istniejącej kultury, określić jej typ, a także kierunek zmian.

METODOLOGIA:

Narzędzia, które wykorzystujemy w procesie diagnozy klimatu organizacji:

 • Analiza dokumentacji, 
 • Wywiady z kadrą zarządzając i  indywidualne z pracownikami,
 • Kwestionariusze i ankiety,
 • Zadania i gry diagnostyczne.

Raport, który jest wynikiem analizy zebranych informacji jest całkowicie anonimowy.

ZAKRES PROJEKTU:

 • analiza dokumentacji analiza dokumentacji np. schemat organizacyjny, regulaminy, procedury, opisy stanowisk,
 • wywiady z kadrą zarządzając i  indywidualne z pracownikami,
 • realizacja działań badawczych poprzez kwestionariusze i ankiety,
 • realizacja działań badawczych poprzez zadania i gry diagnostyczne,
 • analiza zebranego materiału oraz przygotowanie wniosków i rekomendacji.

Raport, który jest wynikiem analizy zebranych informacji jest całkowicie anonimowy.

KORZYŚCI:

 • uzyskanie informacji na temat charakteru istniejącej kultury organizacyjnej,
 • wyłonienie wartości, oczekiwań i postaw prezentowanych przez zespół,
 • określenie stopnia satysfakcji pracowników ? czy i na ile elementy kształtujące klimat zaspokajają różnego rodzaju potrzeby pracowników,
 • identyfikacja i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w organizacji,
 • identyfikacja opinii pracowników dotyczących postrzegania firmy jako miejsce, w którym mają szansę na rozwój zawodowy i awans.
 • określenie typu oraz kierunku zmian w ramach strategii firmy.