Audyt operacyjny

Audyt operacyjny  pozwala dokonać przeglądu istniejącej organizacji. Stanowi podstawę realizacji projektów doradczych związanych  z:

 • jakością procesów w organizacji, aby  uzyskać optymalną efektywność operacyjną organizacji,
 • przygotować organizację  i ludzi do wdrażania  strategicznych zmian,
 • implementacją systemów LEAN / KAIZEN.

Audyt operacyjny jest elementem procesu zarządzania i może być prowadzony  standardowo zgodnie z zaplanowanym  harmonogramem tego typu działań w organizacji w celu wprowadzania usprawnień podnoszących efektywność operacyjną. Może też być reakcją  na zaistniałą sytuację problemową  w celu poszukiwania przyczyn sytuacji źródłowej.

Celem przeprowadzenia audytu jest uzyskanie informacji na temat obecnego stanu procesów oraz identyfikacja rozbieżności pomiędzy stanem obecnym danego procesu a stanem pożądanym z punktu widzenia strategii firmy oraz optymalizacji procesów zarządzania.

ZAKRES PROJEKTU:

W ramach audytu operacyjnego proponujemy  następujące działania:

 • inwentaryzacja procesów w firmie
 • weryfikację  wybranych procesów w ramach działalności firmy,
 • określenie kompletności i jakości stosowanych  standardów, procedur i narzędzi zarządzania,
 • zwiększanie efektywności pracowników z różnych struktur,
 • analizę procesów  komunikacyjnych - procesy przepływu informacji,
 • analizę obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie,
 • analizę zatrudnienia i planowanie zasobów personalnych,
 • analizę opisów stanowisk pracy i zakresu obowiązków,
 • identyfikację mocnych i słabych stron struktury zatrudnienia, i  ich optymalizację,
 • identyfikację i eliminację barier w zarządzaniu personelem,
 • pomiar satysfakcji pracowników.

Etapy audytu operacyjnego:

 1. analiza dokumentacji m.in. schemat organizacyjny, regulaminy, procedury, opisy stanowisk, przegląd standardów,
 2. analiza pracy na poszczególnych stanowiskach,
 3. diagnoza zasobów wewnętrznych,
 4. analiza SWOT organizacji,
 5. mapowanie procesów- stan bieżący,
 6. opracowanie sprawozdania i rekomendacji.

Po dokonanym audycie, mającym  na celu określenie poziomu efektywności funkcjonowania organizacji w określonym obszarze, przygotujemy dla Państwa raport wraz z rekomendacjami  usprawnień co do działań optymalizujących efektywność operacyjną organizacji.

KORZYŚCI:

 • diagnoza zdjęcie bieżącej sytuacji firmy,
 • wypracowanie narzędzi służących lepszemu kształtowaniu struktury organizacyjnej firmy,
 • umożliwienie efektywnej realizacji strategii firmy w obszarze struktury organizacyjnej,
 • zoptymalizowanie działalności poszczególnych działów,
 • zwiększenie efektywności działania organizacji,
 • zoptymalizowanie działalności poszczególnych procesów,
 • zwiększenie efektywności działania organizacji,
 • wdrożenie usprawnień np. przepływu informacji pomiędzy działami.