Audyt kompentencyjny

Przedmiotem audytu personalnego lub kompetencyjnego są zasoby oraz procesy wchodzące w skład szeroko rozumianych zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Należy przez to rozumieć badanie wszelkich zagadnień związanych z pracą ludzi w organizacji.

W efekcie przeprowadzanych audytów  uzyskujemy  informacje o tym, jakie działania w obszarze zasobów ludzkich, oraz w jakim zakresie powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności, aby usprawnić zarządzanie tymi procesami w firmie.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach audytu personalnego przeprowadzanego proponujemy:

 • badanie organizacji pod kątem efektywności,
 • badanie organizacji pod kątem klimatu organizacyjnego,
 • diagnoza funkcjonowania relacji interpersonalnych,
 • diagnoza kultury współpracy w zespołach pracowniczych,
 • diagnoza kultury współpracy pomiędzy działami w organizacji,
 • diagnoza poziom stresu w organizacji,
 • badanie predyspozycji pracowniczych pod kątem sprawowanych funkcji i ról w organizacji,
 • badanie kompetencji pracowniczych pod kątem sprawowanych funkcji i ról w organizacji poprzez: Assessment Centre (AC), Development Centre (DC) oraz wybrane narzędzia diagnozowania: pogłębione wywiady ustrukturyzowane, testy i ankiety, gry i symulacje, obserwacje zachowań zawodowych.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • posiadanie wiedzy na temat własnych  predyspozycji i kompetencji,
 • identyfikacja obszarów wymagających poprawy i rozwoju,
 • możliwość zaplanowania kierunków rozwoju,
 • możliwość świadomego kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • uzyskanie precyzyjnych informacji na temat predyspozycji pracowników,
 • uzyskanie precyzyjnych informacji na temat kompetencji pracowników,
 • dostosowanie obsady stanowisk do potencjału pracowników,
 • możliwość optymalizacji wykorzystania kompetencji pracowników,
 • możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy w planowaniu ścieżek rozwoju  lub kadry rezerwowej,
 • przygotowuje zasoby ludzkie do bieżących i przyszłych zadań,
 • motywuje i angażuje pracowników,
 • pozwala na optymalizację czasu pracy ? dostarcza danych o niezbędnej liczbie pracowników potrzebnych do wykonywania określonych obowiązków,
 • pozwala na poznanie wiedzy, przekonań i oczekiwań załogi,
 • daje możliwość diagnozy i dostosowania narzędzi naprawczych stanu relacji wewnętrznych w organizacji,
 • zwiększa wartość organizacji poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego,
 • narzędzia wykorzystywane w audycie mogą być również przydatne w precyzyjnym zdefiniowaniu potrzeb szkoleniowych i ocenie efektywności szkoleń - pomiarze ewentualnych zmian w zachowaniach pracowników na skutek uczestniczenia w danym szkoleniu.

W wyniku przeprowadzonego audytu Klient otrzymuje kompleksowy raport obejmujący wszystkie istotne aspekty analizy.