Systemy ocen pracowniczych

Dla organizacji system ocen okresowych to skuteczny instrument w ramach zarządzania pracownikami dotyczący kształtowania motywacji pracowników, określania indywidualnych i grupowych potrzeb szkoleniowych, podejmowania decyzji w ramach ścieżek karier w tym awansach, przesunięciach, zwolnieniach. Jest to także sformalizowany zbiór informacji zwrotnych o efektywności pracy zatrudnionych pracowników.

Najważniejszym powodem, uzasadniającym dokonanie oceny jest dążenie do najpełniejszej realizacji misji przedsiębiorstwa oraz związanych z nią zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych. Stąd niezbędny wymóg aby przed przystąpieniem do przeprowadzania oceny jasno sformułować strategię, misję i wizję przedsiębiorstwa, dokonać rzetelnego opisu wszystkich ocenianych stanowisk oraz przeszkolić osoby oceniające i przygotować informację dla osób ocenianych o celach którym ocena służy.

ZAKRES PROJEKTU.

 • wybór grup pracowniczych podlegających ocenie na podstawie struktury firmy,
 • analiza kart opisu stanowisk podlegających ocenie grup pracowniczych jako podstawa opracowania kryteriów oceny poszczególnych kategorii zaszeregowania,
 • analiza stanowisk i ich opisy w przypadku braku danych,
 • analiza wartościowania pracy w firmie oraz taryfikatorami na poszczególnych stanowiskach,
 • dobór  metod i narzędzi oceny pracowników,
 • opracowanie procedury oceniania pracowników oraz zasad powiązania z innymi podsystemami zarządzania kadrami,
 • wybór kryteriów oceny pracowników,
 • wdrażanie systemu: polityka informacyjna, przygotowanie organizacyjne, przeprowadzenie oceny, opracowanie wyników, szkolenia.

KORZYŚCI

 • zastąpienie subiektywnych, często przypadkowych opinii obiektywnymi kryteriami oceny wyników pracy,
 • określenie dotychczasowego oraz możliwego do osiągnięcia poziomu wydajności pracy oraz poprawę jakości pracy,
 • znajomość mocnych i słabych stron poszczególnych pracowników,
 • wsparcie w realizacji celów pracowników,
 • wzrost motywacji wśród pracowników.

Odpowiednio zaprojektowana do potrzeb firmy, wdrożona  i umiejętnie wykorzystana systemowa ocena pracy i potencjału pracowników, szybko stanie się motorem wzrostu ich wydajności. Znajdzie swoje przełożenie na ich rozwój zawodowy i ułatwi procesy wymiany informacji, podnosząc tym samym poziom ich motywacji osobistej.