Ewaluacja szkoleń

 

METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ I DZIAŁAŃ DORADCZYCH, zg. z metodologią D. L. Kirkparticka:

W celu zmierzenia osiągniętych rezultatów szkoleniowo-warsztatowych jako standardowe działanie  ma miejsce badanie ewaluacyjne w postaci  przeprowadzenia analizy satysfakcji poziomu merytorycznego zrealizowanego modułu oraz pomiaru zaabsorbowanej  przez uczestników wiedzy na szkoleniu ( poziom 1 i 2):

  • Na poziomie reakcji uczestników(1) pomiar satysfakcji formularzem oceny którego celem jest ocena wartości merytorycznych i organizacyjnych działań rozwojowych)
  • Na poziomie wiedzy (2) - pomiar przyrostu wiedzy: analiza wypełnionych przed i po szkoleniu testów wiedzy którego celem jest ocena efektywności prowadzonych działań.
  • Na poziomie zmian (3) - pomiar poprzez wywiady z bezpośrednimi przełożonymi oraz uczestni(cz)kami szkoleń w ramach grup fokusowych przed i po szkoleniach oraz sesje follow-upowe  lub coachingowe których celem jest ocena zmiany sposobu wykonywania pracy, postaw, wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, wdrożenia i utrwalenia kompetencji kluczowych ( badanie wykonywane na życzenie klienta).
  • Na poziomie efektów (4) - analiza narastająca wyników osiąganych w ramach  realizacji szkoleń poprzez wykorzystanie wszystkich narzędzi wymienionych pkt. 1-3 oraz wywiady z wyższą  i średnią kadrą menedżerską którego celem jest ocena efektywności, skuteczności, trafności i użyteczności działań rozwojowych ( badanie wykonywane na życzenie klienta).

Pomiary poziomu 3 i 4 realizowane są w ramach indywidualnych uzgodnień z klientem ponieważ standard działania CENTRUM ROZWOJU  zakłada dostosowanie się do indywidualnych oraz bieżących potrzeb każdego Klienta.

Celem przeprowadzonych badań jest ocena efektywności i skuteczności realizacji projektu szkoleniowego. Ocena ta zostaje przeprowadzona w oparciu o standardowe kryteria przyjmowane w ewaluacji. Są to kryteria:

  • skuteczności - odpowiedź na pytanie czy cele zdefiniowane na etapie projektowania są osiągane w prawidłowym stopniu,
  • efektywności - porównanie zaangażowanych zasobów z osiągnięciami na poziomie bieżących rezultatów,
  • trafności - ocena zgodności celów projektu z potrzebami beneficjentów ostatecznych,
  • użyteczności - porównanie potrzeb beneficjentów ostatecznych z osiągnięciami projektu.