Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wyślij do nas wiadomość...

Centrum Rozwoju

Metodologia coachingu

 

METODOLOGIA W OBSZARZE COACHINGU ZGODNIE Z KTÓRĄ PRACUJEMY:

Coaching holistyczny który proponujemy zgodnie ze standardami INTENATIONAL COACHING ORGANIZATION ICC jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój traktujący człowieka jako całość we wszystkich obszarach  jego funkcjonowania. Uwzględnia on fakt, iż na nasze zachowania mają wpływ takie czynniki jak: środowisko w jakim żyjemy, wiedza, umiejętności, systemy przekona i poglądów, nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości i misji oraz duchowość. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy i naszego życia. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi.

Coaching w ujęciu holistycznym czyli całościowym nie polega na doradzaniu.

Jest to wsparcie w odkryciu swojej indywidualnej, a tym samym najskuteczniejszej ścieżki rozwoju, oraz realizacji zadań. Jest pomocny w odkrywaniu  przyczyn  zachowań, które  na danym etapie naszego życia już się nie sprawdzają. Stanowi punkt obejrzenia i wyciągnięcia wniosków do wypracowywania nowych rozwiązań, prowadząc do szybkiej i trwałej zmiany.

CO ZAPEWNIA COACHING WG METODOLOGII ICC?

 • szybki rozwój umiejętności,
 • indywidualne podejście i dopasowane do potrzeb,
 • wypracowanie rozwiązań spójnych z wartościami i przekonaniami,
 • określenie najlepszych, użytecznych rozwiązań,
 • lepszą efektywność i motywację do działania,
 • jasne określenie celów i sposobów ich realizacji,
 • nakreślenie swoich działań w perspektywie krótko i długoterminowej,
 • poufność i dyskrecję.

Coaching właściwy rozpoczyna się po sesji wstępnej, która pozwala sprawdzić, czy rzeczywiście jest to najlepsza metoda, która wniesie w tym momencie coś wartościowego do życia klienta i określić wstępnie cele coachingu .

 ZAŁOŻENIA METODOLOGII COACHINGU ZGODNIE Z KTÓRYMI PRACUJEMY TO:

 • coaching to indywidualne spotkania klienta z profesjonalnym coachem lub z teamem dwóch coachów w propozycji double coachingu CENTRUM ROZWOJU którą nasza firma preferuje jako wartość dodaną dla klienta,
 • celem coachingu jest rozwój klienta poprzez  zadawanie pytań i wykorzystywanie narzędzi coachingowych do wzbudzania wniosków i refleksji,
 • coaching oparty jest na zaangażowaniu, zaufaniu i chęci współpracy obu stron czyli klienta i coacha oraz partnerskiej relacji,
 • proces coachingu złożony jest z sesji coachingowych i zadań wykonywanych pomiędzy sesjami,
 • sesje coachingowe  polegają  na rozmowie o temacie o którym decyduje klient, a struktury pilnuje coach,
 • każde spotkanie coachingowe ma swój niepowtarzalny, indywidualny scenariusz i formę, podczas których coach wspiera klienta, motywuje i ukierunkowuje go na cel,
 • coach pracuje poprzez słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się nieoceniającymi obserwacjami, wyznaczanie zadań, zachęcanie do działania, przypominanie o mocnych stronach, o celach i o wizji,
 • rolą coacha jest pomaganie w odkrywaniu  zasobów i siły klienta, coach nie spełnia roli doradcy ani terapeuty,
 • coaching jest procesem mierzalnym, efektywność coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu klienta,
 • zmiana u klienta  zachodzi poprzez osobiste odkrycia, poszerzanie samoświadomości oraz zrozumienie swoich strategii działania,
 • zmiany w zachowaniach klienta powinny wynikać z przekonania, że nowe postępowanie ma głęboki sens, a nie jest tylko spowodowane koniecznością dostosowania się do obowiązujących standardów.

 

 

 

ZASADY PROCESU COACHINGOWEGO ZGODNIE Z KTÓRYMI PRACUJEMY:

Coaching opiera się na indywidualnych spotkaniach coacha z klientem.

Zasady przebiegu pracy coacha z klientem ustalane są podczas pierwszej sesji i są to m.in.:.

 • zasada wyboru coacha do pracy,
 • zasada wykonywania  przez coacha jak najlepiej swojej pracy i wykazania się wymaganymi kompetencjami,
 • zasada  poufności ? wszelkie informacje i tematy poruszone w trakcie sesji coachingowych traktowane są jako poufne,
 • zasada zaangażowania w proces coachingowy jego uczestnika,
 • zasada  możliwości rezygnacji w trakcie  prowadzenia procesu coachingowego przez coacha z przyczyny braku zaangażowania klienta, 
 • zasada szczerości na sesjach coachingowych,
 • zasada zgody na udzielanie feedbacku w ramach sesji coachingowych,
 • zasada systematycznego wykonywanie zadań domowych,
 • zasada częstotliwości spotkań  co 2-4 tygodnie  zgodnie z bieżącymi ustaleniami,
 • zasada trwania czasu sesji: 1,5h,
 • zasada odwoływania sesji,
 • zasada miejsca spotkań,
 • zasada wykorzystywania  skype lub telefonu w ramach sesji coachingowych.

Więcej o coachingu ICC: http://www.iccpoland.pl/