Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wyślij do nas wiadomość...

Centrum Rozwoju

Dla biznesu

Biznes coaching związany jest z funkcjonowaniem zawodowym. Jego celem jest wspieranie menedżerów, szefów, przedsiębiorców w budowaniu ich pozycji zawodowej oraz rozwoju umiejętności zarządczych i postaw liderów.

Coaching biznesowy ma pomóc wyznaczyć cele i ich realizację, odkrywać siłę i potencjał potrzebny do pracy menedżerskiej, wspierać zarządzanie firmą i ludźmi, planowanie i organizację czasu. Biznes coaching skierowany jest również do osób, które są w momencie zmiany lub przed decyzją o zmianie i szukają wsparcia i przyjrzenia się swoim wątpliwościom i obawom.

Współczesny lider ma przed sobą szczególnie trudne zadanie, oprócz bycia specjalistą od wyników, coraz częściej musi również być specjalistą od stosunków międzyludzkich i pracy zespołowej. Nie są to z reguły umiejętności, z którymi się rodzimy, potrzebujemy treningu i stałego wsparcia aby je w sobie rozwinąć i później umocnić.

Dla kogo:

 • menedżerów wyższego szczebla,
 • menedżerów średniego szczebla,
 • menedżerów zespołów projektowych,
 • pracowników operacyjnych,
 • właścicieli firm.

Co daje biznes coaching uczestnikowi:

 • wspiera w definiowaniu i realizacji celów,
 • wspiera w podnoszeniu umiejętności menedżerskich i postaw przywódczych,
 • wspiera w szukaniu skutecznych rozwiązań,
 • wspiera w podnoszeniu jakości pracy własnej i zespołów pracowniczych,
 • wspiera w szukaniu zasobów do realizacji zadań,
 • wspiera w rozwijaniu kompetencji miękkich,
 • podnosi świadomość wykorzystywania swoich wrodzonych predyspozycji, talentów i nabytej wiedzy.
 • uwalnia inspirację i motywację do działania,
 • daje poczucie odpowiedzialności za własnych rozwój i rozwój swoich współpracowników,
 • wspiera we wdrażaniu wiedzy zdobytej podczas szkoleń,
 • rozwija umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • rozwija umiejętność budowania relacji,
 • zwiększa szybkość działania,
 • wspiera w podnoszeniu satysfakcji z pracy i życia osobistego.

Korzyści z coachingu dla organizacji

 • coaching pod względem kosztów jest najbardziej efektywnym sposobem rozwoju organizacji,
 • coaching rozwijając i wzmacniając lidera powoduje rozwój i wzmocnienie zespołu,
 • jest sposobem na rozwój talentów i umiejętności pracowników
 • pomaga promować zmianę w organizacji,
 • coaching zapewnia długoterminową inwestycję w podniesienie wydajności pracowników,
 • coaching usprawnia pracę zespołową,
 • coaching przyczynia się do zwiększenia kultury organizacji,
 • oszczędność czasu.

W RAMACH BIZNES COACHINGU PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE:

COACHING KARIERY (CARRER COACHING)
COACHING MENEDŻERSKI (EXECUTIVE COACHING),
COACHING OPERACYJNY (OPERATIONS COACHING)
COACHING PRACY (COACHING ON THE JOB),
COACHING ZESPOŁOWY (TEAM COACHING).

Zapisz się już teraz jeśli chcesz rozwijać się przy wsparciu doświadczonego coacha.

COACHING KARIERY (CARRER COACHING)

Coaching kariery (carrer coaching) to propozycja dla osób dla których ważne jest świadome kierowanie własnym rozwojem i karierą. Jeśli masz poczucie, że Twoja kariera stanęła w miejscu? Że się nie rozwijasz? A może to inni wokół Ciebie awansują, mają ciekawsze zadania i czerpią więcej satysfakcji ze swojej działalności zawodowej? A może szukasz pracy, bo poprzednia nie spełniła Twoich oczekiwań? A może w obecnej pracy nie czujesz się nie doceniany i zastanawiasz się nad zmianą pracy? Może też jest tak, że ciągle zmieniasz pracę i nigdzie nie możesz zagrzać miejsca na dłużej?

Cokolwiek nie odpowiada Ci w Twoim życiu zawodowym wiedz, że pracując nad sobą możesz dokonać znaczących zmian w swoim otoczeniu! Spędzasz w pracy większość swojego czasu, więc warto zadbać o to, żeby ten dobrze wykorzystać. Zasługujesz na to, żeby mieć satysfakcjonującą pracę, a jednocześnie cieszyć się uznaniem i otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. Zasługujesz na to, żeby mieć dobre relacje ze swoim przełożonym, ze swoimi współpracownikami, z podwładnymi i z klientami.

Coaching kariery obejmuje pracę nad:

wyznaczaniem celów zawodowych,
wytyczaniem ścieżki zawodowej,
przygotowaniem do zmiany pracy,
przygotowaniem do zmiany stanowiska w formie awansu,
przygotowaniem do innej znaczącej zmiany zawodowej.

Dla kogo:
osoby które chcą zbudować swój plan rozwoju i kariery,
osoby które chcą się przygotować do zmian zawodowych,
osoby szukające pomysłu na rozwój zawodowy,
osoby poszukujące pracy,
studenci planujący na progu kariery swój rozwój zawodowy.

Korzyści:
określanie ścieżki zawodowej,
określanie celów zawodowych,
dokonywanie wyboru w podejmowaniu decyzji zawodowych,
przygotowanie do objęcia nowych obowiązków zawodowych,
opracowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji.

COACHING MENEDŻERSKI (EXECUTIVE COACHING)

Coaching menedżerski (executive coaching) to propozycja dla kadry zarządzającej lub osób przygotowujących się do funkcji objęcia zadań związanych z zarządzaniem. Wsparcie Coacha w indywidualnym rozwoju umiejętności i kompetencji osób, pomaga Liderom odkrywać ich potencjał, a także uświadomić sobie ? jakie rezultaty osiągają, czego muszą się jeszcze nauczyć, co zmienić oraz jakie zdolności wymagają dalszego rozwoju.

Celem pracy m.in. jest rozwój kompetencji w takich obszarach jak zarządzanie i przywództwo, rozwój kompetencji osobistych i społecznych, automotywacja lub motywowanie innych. Coaching menedżerski może być wsparciem dla kadry menedżerskiej w ramach wprowadzania zmian.

Dla kogo:
liderzy i menedżerowie wyższego szczebla,
menedżerowie średniego szczebla,
menedżerowie zespołów projektowych,
osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska menedżerskiego,
właściciele Firm.

Korzyści:
wyznaczanie i realizacja indywidualnych celów zawodowych,
rozwój kompetencji z zakresów: przywództwa, miękkich, zarządzania zmianą, ? wzrost motywacji poprzez kierowanie rozwojem umiejętności i kompetencji,
wzrost motywacji pracowników,
radzenie sobie ze stresem,
radzenie sobie z wypaleniem zawodowym,
przygotowanie do awansu,
rozwój kariery,
poprawa skuteczności działania,
uzyskanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym.

COACHING OPERACYJNY (OPERATIONS COACHING)

Coaching operacyjny (operations coaching) to propozycja dla kadry menedżerskiej której celem jest skupienie procesu w szczególności na jednej, wyraźnie wyodrębnionej przez klienta dziedzinie i celach z danym obszarem związanych (nie wymaga podejścia holistycznego). Za punkt odniesienia przyjmuje pojedyncze, konkretne, oczekiwane zachowania; reprezentowane w specyficznym zakresie umiejętności.

Coaching operacyjny kładzie nacisk na nabywanie nowych umiejętności poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań. Jest związany z obserwacją pracownika w trakcie wykonywanej pracy, jego samooceną, informacją zwrotną od coacha i wspólnym planowaniu nowych strategii postępowania.

Dla kogo:

liderzy i menedżerowie wyższego szczebla,
menedżerowie średniego szczebla,
menedżerowie zespołów projektowych,
osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska menedżerskiego,
właściciele firm.

Korzyści:

wyznaczenie obszarów rozwoju,
identyfikowanie nowych potrzebnych kompetencji,
rozwój kompetencji,
wprowadzanie zmian w działaniu,
wzrost motywacji,
poprawa skuteczności.

COACHING PRACY (ON THE JOB)

Coaching pracy (on the job) jest rodzajem coachingu realizowanym w miejscu pracy. Jego celem jest rozwój kompetencji i motywacji pracowników. Polega on na obserwacji przez Coacha pracownika w trakcie wykonywanej pracy, udzielaniu mu informacji zwrotnej i wspólnie z nim planowaniu nowej strategii postępowania.

Proponujemy następujące techniki coachingowe w ramach obserwacji pracy:

Coaching on job czyli aktywne uczestniczenie coacha w ramach wykonywanych zadań pracowniczych w formie bezpośrednich informacji zwrotnych i bezpośrednim wypracowaniu zmian zachowań.
Fotografia dnia czyli obserwacja dnia pracy na koniec którego uczestnik otrzymuje informację zwrotną w postaci zachowań nie wymagających korekty i tych które jej wymagają.
Shadow coaching polegający na milczącej obserwacji pracy uczestnika przez coacha oraz na zakończenie omówienie jej przebiegu.
Tajemniczy Klient czyli obserwacja niejawna pracy wybranej osoby, udzielaniu informacji zwrotnych i wypracowaniu zmiany zachowań.

Dla kogo:

Pracownicy wszystkich poziomów i wszystkich obszarów pracy chcący podnosić swoją efektywność pracy i współpracy.

Korzyści

Wprowadza zmiany w zachowania pracowników, poprzez udzielanie informacji zwrotnych,
Jest techniką służącą analizie i diagnozie konkretnych sytuacji związanych z wykonywaniem zadań pracowniczych,
Jest techniką służącą modelowaniu pracy pracownika poprzez bezpośrednie interwencje w miejscu pracy.

COACHING ZESPOŁOWY (TEAM COACHING)

Coaching zespołowy (team coaching) to propozycja dla tych zespołów pracowniczych które chcą rozwijać i optymalizować swój potencjał oraz przed tymi którym zostały postawione nowe zadania.

Coaching grupowy jest stosowany w celu usprawnienia pracy grup, które spotykają się cyklicznie m.in.: zarząd firmy, grupy sprzedażowe, marketingowe, zespoły kreatywne, projektowe i inne. Coaching zespołowy koncentruje się na konkretnych wyznaczonych celach i ich osiągnięciu zgodnie z bieżącą strategią działania.

Kiedy coaching grupowy?

zespół nie pracuje efektywnie np. ze względu na wewnętrzny konflikt lub sprzeczność interesów,
dany projekt musi być zrealizowany w krótkim czasie przy ograniczonych zasobach.
tworzony jest nowy zespół projektowy m.in. specjalistów, którzy wcześniej ze sobą nie pracowali i potrzebna jest im pomoc w sprawnym przejściu do efektywnego współdziałania,
wprowadzane są zmiany typu: zmiana kultury pracy, restrukturyzacja, fuzja, reorganizacja i potrzebna jest zespołowi pomoc w celu szybkiej i sprawnej integracji tych zmian.

Dla kogo:

zespoły pracownicze nowo budowanie,
zespoły pracownicze które chcą poprawić swoją efektywność,
zespoły przed którymi postawiono nowe zadania,
zespoły w trakcie konfliktu,
zespoły w trakcie zmiany.

Korzyści:

podnoszenie efektywności współdziałania,
budowanie zaangażowania i motywacji członków zespołu,
dopasowywanie ról i zadań do predyspozycji członków zespołu,
budowania partnerskich relacji w zespole,
budowania atmosfery współpracy w zespole,
wsparcie w ramach konfliktów w zespole,
identyfikacja grupy z jej celami,
wsparcie we wprowadzaniu zmian w zespole.

COACHINGOWY STYL PRACY (CSP)

W RAMACH WDRAŻANIA COACHINGOWEGO STYLU PRACY (CSP) PROPONUJEMY WARSZTATY DLA MENEDŻERÓW:

W czasach dużej niepewności i wciąż zmieniającego się otoczenia, rosnącej konkurencji, zalewie informacji, dotychczasowy model przywództwa bazujący na liderze okazuje się niewystarczający do stawienia czoła wymaganiom rynku. Coraz istotniejszą kwestią staje się zmobilizowanie pracowników do wypracowywanie wspólnych rozwiązań, podejmowania decyzji i wyzwań. Warsztaty menedżerskie dotyczą budowania kompetencji w ramach obszarów realizacji celów i zadań, które są codziennością dla kadry menedżerskiej.

Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności coachingowych kadry menedżerskiej z obszarów wspierania pracowników w realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Rozwijanie motywacji wewnętrznej pracowników jako jednego z najbardziej efektywnych motywatorów wpływających na efektywność pracy.

Dla kogo:

menedżerów wyższego szczebla,
menedżerów średniego szczebla,
menedżerów zespołów projektowych,
osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska menedżerskiego,
właścicieli firm.

Korzyści dla uczestników:

Poznanie przez menedżerów podstawowych narzędzi z zakresu coachingowego stylu pracy (CSP) mających na celu wspieranie pracowników poprzez efektywną komunikację i rozwijanie partnerskich relacji:

koncepcja oparta a stylach kierowania Blancharda,
kim chce być jako szef czyli granice relacji z pracownikiem,
poszerzanie wiedzy z zakresu postawy menedżera współpracującego coachigowym stylem pracy na bazie budowania partnerskich relacji,
budowaniem przyjaznej atmosfery w zespole,
budowaniem długoterminowych relacji z pracownikami poprzez zaufanie,
określanie sytuacji w organizacji w których coachingowy styl pracy będzie najbardziej efektywny,
wyznaczanie celów poprzez przeformułowywanie problemów,
rozwijanie umiejętności szukania zasobów wspierających realizację celów,
zadawanie pytań, słuchanie, przekazywanie informacji zwrotnych,
umiejętność identyfikowania przekonań i obaw blokujących realizację celów,
metody egzekwowania wyznaczonych celów,
udzielanie pochwał lub rozmów korygujących,
doskonalenie prowadzenia rozmów z pracownikami wspierających budowanie wewnętrznej motywacji działania na każdym etapie rozwoju pracownika jako indywidualnej strategii osiągania celów,
uczenie samodzielności i brania odpowiedzialności za realizację zadań poprzez plan rozwoju osobistego,
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
pobudzenie kreatywności,
zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.

NASZE STANDARDY PRACY COACHINGOWEJ:

Misją CENTRUM ROZWOJU w obszarze działalności coachingowej jest: Wspieranie naszych klientów w procesie świadomego kreowania rzeczywistości poprzez dostrzeganie swoich zasobów i możliwości oraz samodzielne dokonywanie zamierzonej zmiany.?

Mamy przekonanie że coaching jest niestandardowym narzędziem służącym rozwojowi i podnoszeniu efektywności zarówno osób indywidualnych jak i podnoszeniu wydajności zespołów i organizacji. Dlatego też, coaching jest dla nas podstawowym narzędziem, zarówno we współpracy indywidualnej, jak z całymi zespołami.

Posiadaną wiedzę w zakresie coachingu potwierdzają:

Certyfikaty  Międzynarodowego Stowarzyszenia Coachów  ICC docenionego przez EMCC (Europejską Radę ds. Coachingu i Mentoringu) poprzez przyznanie Europejskiej Nagrody Jakości EQA. Jest niezależną nagrodą jakości; jej uzyskanie świadczy o tym, że oferta lub kwalifikacje coacha posiadającego międzynarodową certyfikację ICC spełniają surowe standardy europejskie w danym obszarze działalności zawodowej.

Nagroda ta cieszy się uznaniem na całym świecie. Uznawana na całym świecie Europejska Nagroda Jakości  jest wolna od wpływów dostawców coachingu i organizacji coachingowych. Przyznawana za wysoką jakość opartą na europejskich standardach jakości.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronach WWW:
http://emccaccreditation.org/eqa-home/ 
lub http://emccaccreditation.org/foundation-courses/
Więcej o coachingu ICC: www.iccpoland.pl

Wartości, jakie wyznajemy w pracy i w życiu prywatnym:

 • Profesjonalizm
 • Uczciwość
 • Odpowiedzialność
 • Otwartość
 • Zaangażowanie
 • Elastyczność

Jako coachowie, trenerzy i konsultanci przestrzegamy zasad i kodeksów etycznych instytucji do których przynależymy: ICC, PIFS:

 • ICC (International Coaching Community) w tym Kodeks Etyczny Coacha ICC, więcej szczegółów na stronie: www.iccpoland.pl
 • PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych) w tym  Kodeks Dobrych Praktyk, więcej szczegółów na stronie: www.pifs.org.pl .