Akademia Menedżera

Szkolenia i warsztaty menedżerskie dotyczą budowania kompetencji w ramach  obszarów realizacji celów i zadań,  które są codziennością dla kadry menedżerskiej:

COACHINGOWY STYL PRACY (CSP)

Moduł dedykowany jest dla menedżerów element zarządzania zespołem pracowniczym.

Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności coachingowych kadry menedżerskiej  z obszarów wspierania pracowników w realizacji wyznaczonych celów  biznesowych. Rozwijanie motywacji wewnętrznej pracowników jako jednego z najbardziej efektywnych motywatorów wpływających na efektywność pracy.

Korzyści dla uczestników: poznanie przez menedżerów podstawowych narzędzi z zakresu coachingowego stylu pracy (CSP) mających na celu wspieranie pracowników  poprzez efektywną komunikację i rozwijanie partnerskich relacji:

 • koncepcja oparta a stylach kierowania Blancharda,
 • kim chce być jako szef czyli granice relacji z pracownikiem,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu postawy menedżera współpracującego coachigowym stylem pracy na bazie budowania partnerskich relacji,
 • budowaniem przyjaznej atmosfery w zespole,
 • budowaniem długoterminowych relacji z pracownikami poprzez zaufanie,
 • określanie sytuacji w organizacji w których coachingowy styl pracy będzie najbardziej efektywny,
 • wyznaczanie celów poprzez przeformułowywanie problemów,
 • rozwijanie umiejętności szukania zasobów wspierających realizację celów,
 • zadawanie pytań, słuchanie, przekazywanie informacji zwrotnych,
 • umiejętność identyfikowania przekonań i obaw blokujących realizację celów,
 • metody egzekwowania wyznaczonych celów.
 • udzielanie pochwał lub rozmów korygujących,
 • doskonalenie prowadzenia rozmów z pracownikami wspierających budowanie wewnętrznej motywacji działania na każdym etapie rozwoju pracownika jako indywidualnej strategii osiągania celów,
 • uczenie samodzielności i brania odpowiedzialności za realizację zadań poprzez plan rozwoju osobistego,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • pobudzenie kreatywności,
 • zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.

BUDOWANIE  ZMOTYWOWANEGO ZESPOŁU POPRZEZ  TECHNIKI  TEATRALNE

Celem warsztatów jest  przygotowanie zespołu pracowniczego do wspólnej pracy oraz jej usprawnieniem poprzez ćwiczenia  posiadające elementy teatru.

Korzyści dla uczestników:

 • pracując nad etiudą grupa integruje się poprzez wspólne przezwyciężanie różnych trudności oraz  naukę rytmu współpracy,
 • podobnie, jak w sytuacji pracy nad rolą, w warsztatach dla pracowników kładzie się nacisk na pogłębianie relacji i przełamywanie oporów,
 •  w konsekwencji członkowie  grupy lepiej rozumieją się ze sobą, przez co lepiej współpracują.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI opartych na modelu stylów zachowań Junga / Moultona-Marston?a

Celem warsztatów jest odpowiedzenie na pytanie : w jaki sposób dobierać członków zespołu i nimi zarządzać? W oparciu o role zespołowe w jakie wcielają się ich członkowie na bazie koncepcji ludzkich zachowań Junga/Moultona-Marston?a. Koncepcji dotyczącej czterosferowego modelu identyfikującego typy zachowań w celu ułatwienia interakcji między ludźmi w obszarze komunikacji i współpracy.

Korzyści dla uczestników poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu.:

 • wypracowania cech dobrych i złych zespołów,
 • poszerzenie zagadnień dotyczących faz rozwoju zespołu,
 • zagadnień dotyczących ról zespołowych w oparciu o model EXTENDED DISC,  
 • diagnoza ról i potencjału zespołu,
 • mechanizmów funkcjonowania,  które kierują zespołem pracowniczym,
 • dostosowywania stylów zarządzania w oparciu o znajomość preferencji zachowań, poszczególnych członków zespołu pracowniczego,
 • wprowadzania narzędzi  i zasad menedżerskich wspierających zachowania sprzyjające realizacji zadań w zespole, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia spotkań,
 • wprowadzania zachowań sprzyjających dobrym kontaktom między członkami zespołów: zadawanie pytań, aktywne słuchanie, klaryfikację i parafrazowanie,
 • wypracowania schematu zasad komunikacji obowiązujących w zespołach.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI W ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH opartej na modelu stylów zachowań przypisanych do 4 kolorów Junga / Moultona-Marston?a

Celem warsztatów jest polepszenie współpracy i standardów komunikacyjnych skutkujące wzmocnieniem potencjału zespołu w organizacji dzięki zastosowaniu   teorii zgodnej z metodologią czterowymiarowej mapy zachowań..

Korzyści dla uczestników:

 • menedżerowie poznają mapę preferowanych zachowań i predyspozycji własnych i swoich współpracowników przyporządkowanych do 4 podstawowych kolorów co pomaga zrozumieć jak reagują i postępują poszczególni członkowie zespołu,
 • świadomość  mocnych strony i słabości zespołu,
 • analiza wywiera największego wpływu na zespół i czy jest to korzystne dla całego zespołu,
 • pozwala wykorzystywać naturalny styl zachowania członków zespołu ? przez co praca  może być efektywniejsza, charakteryzująca się mniejszą ilością konfliktów i barier.

KONFLIKT W ZESPOLE JAKO ELEMENT ROZWOJU

Celem warsztatów jest zmiana postrzegania  konfliktu, jego cech charakterystycznych i mechanizmów jako procesu rozwoju relacji interpersonalnych. Wspieranie umiejętności kreatywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy pracownikami w sposób stymulujący skonfliktowane strony w kierunku równoważnego i bezpiecznego podejścia budującego świadomość jednostki i zespołu.

Korzyści dla uczestników:  

 • poszerzenie wiedzy  z zakresu czym jest konflikt, jego cech charakterystycznych i mechanizmów,
 • analiza konfliktu w perspektywie źródeł  i stron biorących w konflikcie,
 • różnicowanie rodzajów sytuacji konfliktowych pracy zawodowej,
 • różnicowanie etapów rozwiązywania konfliktów poprzez analizę doświadczenia,
 • diagnoza radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez świadomość swoich mocnych i słabych stron,
 • radzenie sobie z komunikacją i emocjami jako podstawa współpracy,
 • radzenie sobie z presją i manipulacją poprzez asertywną reakcję,
 • przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym poprzez dostosowanie odpowiednich postaw i metod ich rozwiązywania w formie technik łagodzenia i mediacji,
 • zwiększanie umiejętności czerpania z nabytego doświadczenia umiejętności kształtowania relacji interpersonalnych.

UMIEJĘTNOŚCI ANTYSTRESOWE PODCZAS PRZECHODZENIA PRZEZ PROCES ZMIANY

Celem warsztatów jest budowanie świadomości procesów zachodzących w zespole podczas zmiany. Budowanie świadomości menedżera dotyczącego zjawiska stresu poprzez autodiagnozę  poziomu stresu, rodzajów stresu oraz  rozwijanie  strategii, metod i umiejętności przeciwdziałania zbyt wysokiemu poziomowi stresu. Budowanie własnego programu menedżera w sytuacji zmian w zespole.

Korzyści dla uczestników:

 • rozszerzenie wiedzy z zakresu etapów zmiany,
 • rozszerzenie wiedzy z zakresów adaptacji członków zespołu do zmiany,
 • poznanie zestawu narzędzi autodiagnozy z zakresu przyczyn stresu,
 • poznanie objawów stresu, 
 • poznanie rodzajów osobowości determinujących poziom stresu w naszym organizmie,
 • zwiększenie świadomości indywidualnego optymalnego  poziomu stresu w naszym życiu,
 • nauka pracy nad  metodami i strategiami radzenia sobie z własnym ciałem i umysłem w warunkach stresu,
 • trening konstruktywnego wyrażania myśli i emocji,
 • trening myślenia pozytywnego,
 • radzenie sobie z oporem wobec zmian,
 • moduły autodiagnozy przeplatane są ćwiczeniami z zakresu autoprezentacji, komunikacji, asertywności oraz ćwiczeniami w relaksacyjnej atmosferze.

KOBIETA MENEDŻER

Szkolenie dedykowane jest dla kobiet zarządzających zespołami pracowniczymi w strukturach firmy lub właścicielek firm.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości oraz rozwinięcie umiejętności wspierających funkcjonowanie kobiet w biznesie w realiach gospodarki charakteryzującej się organizacjami zaprojektowanymi dla mężczyzn.

Korzyści dla uczestniczek:

 • wypracowanie definicji autorytetu lidera,
 • przyjrzenie się przekonaniom, obawom i wartościom dotyczącym kobiet w biznesie,
 • poszerzanie świadomości mocnych stron bycia kobietą liderem,
 • zwiększenie świadomości kobiecych strategii działania w biznesie, 
 • przyjrzenie się inspiracjom własnego stylu zarządzania-moja indywidualna strategia osiągania celów czyli dokąd dążę,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i pro aktywności w byciu kobietą menedżerem w perspektywie misji działania,
 • poznanie technik asertywnych przydatnych  kobietom w męskim świecie biznesu,
 • budowaniem przyjaznej atmosfery w zespole,
 • budowaniem długoterminowych relacji z pracownikami,
 • uczeniem pracowników samodzielności i brania odpowiedzialności za zadania,
 • przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu,
 • zwiększanie skuteczności biznesowej poprzez rozwijanie umiejętności panowania nad własną mimiką, głosem i ciałem gwarantujące sukces  docierania przez różne kanały komunikacyjne w odbiorze przez innych ludzi.
 • zwiększanie skuteczności biznesowej poprzez rozwijanie elementów pracy z głosem, indywidualną ekspresją, prezentacją, prowadzone przez reżysera teatralnego pozwalające na spotkanie z własnymi możliwościami i ograniczeniami.
 • poszerzenie balansu w życiu zawodowy i osobistym poprzez pracę na kole wartości.